NGHỊ QUYẾT Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí hệ công lập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TỈNH KHÁNH HÒA                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  ----------------                                     ----------------------------------
         Số: 07/2009/NQ-HĐND                             Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2009
 
NGHỊ QUYẾT
Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí hệ công lập
tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
--------------------------­­­­­­­­­­­­­­
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2001 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-GDĐT-TC ngày 31 tháng 8 năm 1998 về thu, chi quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-GDĐT-TC ngày 31 tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính về thu, chi quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1083/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 09/BC-BKTNS ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí hệ công lập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:
1. Mức thu:
a) Mẫu giáo, nhà trẻ:
- Đối với trường ở khu vực nội thành, nội thị   :    70.000 đ/học sinh/tháng
- Đối với trường ở các vùng còn lại                   :    20.000 đ/học sinh/tháng
b) Trung học cơ sở:
- Đối với trường ở khu vực nội thành, nội thị   :    15.000 đ/học sinh/tháng
- Đối với trường ở các vùng còn lại                   :    10.000 đ/học sinh/tháng
c) Trung học phổ thông:
- Đối với trường ở khu vực nội thành, nội thị   :    30.000 đ/học sinh/tháng
- Đối với trường ở các vùng còn lại                   :    20.000 đ/học sinh/tháng
d) Dạy nghề học sinh:
- Đối với trường ở khu vực nội thành, nội thị   :    18.000 đ/học sinh/tháng
- Đối với trường ở các vùng còn lại                   :    12.000 đ/học sinh/tháng
2. Phương thức thu: Mức thu quy định tại khoản 1 trên đây được áp dụng căn cứ theo khu vực nơi có cơ sở giáo dục công lập, không căn cứ vào khu vực nơi cư trú hoặc nơi có hộ khẩu thường trú của học sinh.
3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí:
a) Chế độ thu, quản lý và sử dụng học phí: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2001 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-GDĐT-TC ngày 31 tháng 8 năm 1998 về thu, chi quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Đăng ký, kê khai, nộp phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
Điều 2. Mức thu trên đây áp dụng từ năm học 2009-2010.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về “mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” từ năm học 2009 - 2010; riêng mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐND được bãi bỏ từ ngày 10 tháng 4 năm 2009. 
Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua./.
                                                               KT. CHỦ TỊCH
                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                    Trần An Khán

Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng