Công văn 68/SGDĐT-KT&KĐ về việc Hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2011 – lần thứ nhất  

Tài liệu đính kèm: Tải về

Số tư liệu: 68/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 17/01/2011
Tệp đính kèm: 68.pdf

             Kính gửi : 
                               - Các phòng giáo dục và đào tạo;
                               - Các trường trung học phổ thông;
                               - Các trường phổ thông dân tộc nội trú;
                               - Các trung tâm GDTX, các trường bổ túc văn hóa.
     Để chuẩn bị cho các kỳ thi năm 2011, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác thi, xét tốt nghiệp năm học 2010 – 2011 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2011 – 2012 tại Hội trường tầng 5 Sở GD&ĐT theo lịch sau:
    1. Thời gian họp : 01 ngày, bắt đầu lúc 08h00, ngày 28/02/2011.
Đề nghị các đơn vị có mặt lúc 07h30 để nhận tài liệu và ổn định tổ chức.
    2. Nội dung cuộc họp
     Phổ biến, hướng dẫn quy chế thi và các công tác về thi, xét tốt nghiệp, tuyển sinh.
    3. Thành phần dự họp
    3.1. Cơ quan Sở:
    a) Các Phòng GDTrH, GDTX-CN, Thanh tra : toàn phòng;
    b) Các phòng ban khác : 01 lãnh đạo phòng.
    3.2. Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở: 01 lãnh đạo đơn vị.
   4. Chuẩn bị của các đơn vị
   4.1. Nghiên cứu Quy chế về thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp;
   4.2. Nghiên cứu các dự thảo hướng dẫn thi. Các dự thảo hướng dẫn thi sẽ gửi vào hộp thư điện tử các đơn vị trước ngày 23/02/2011 và trên website của Sở;
   4.3. Đề nghị mang theo dự thảo hướng dẫn thi để thảo luận và trao đổi;
   4.4. Những kiến nghị trong công tác tổ chức thi năm 2011.
   Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị nào chưa báo cáo số liệu học sinh theo nội dung công văn số 49/SGDĐT-KT&KĐ ngày 10/02/2011 thì phải báo cáo gấp (bằng email) để Sở chuẩn bị phương án thi, đồng thời cử người dự họp đúng thành phần và ngày giờ nêu trên./.
    Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC
   - Như trên;. 
   - Phòng PA83;
   - Các phòng trong cơ quan Sở;                                    (Đã ký tên và đóng dấu)
   - Trường Hermann, TC nghề Ninh Hòa, Trường APC; 
   - Lưu : VT, KT&KĐ. 
 
                                                                                                      Lưu Quốc Thanh


Các tin khác :

Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng