Ban giám hiệu nhà trường  

 Thầy Trần Thái Vinh

P.Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường

Email: ttvinh.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn

ĐT:01675506199

 

Thầy Nguyễn Xuân Hùng

Bí thư chi bộ Hiệu phó nhà trường

Email: nxhung.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn

ĐT: 0905454912

 

Thầy Đỗ Minh Phúc

Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email: dmphuc.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn

ĐT: 0985200390

 

Thầy Trần Thanh Tùng

Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email: tttung.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn

ĐT:0905289513

Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng