Tổ trưởng: Hồ Đức Triều

Điện thoại: 0903138189

Email: hdtrieu.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn

 

Tổ phó: Phan Ngọc Hồng

Điện thoại: 0973904920

Email: pnhong.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn