Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Trần Bình Trọng là dạy tốt học tốt mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức để học sinh nôi theo, trang bị cho học sinh đầy đủ kiến thức để bước vào cách cửa đại học, nghiên cứu khoa học  cho sự nghiệp giáo dục công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo
Sự Kiện

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng